Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

7ο σεμινάριο 2017 – 2018. Video

Εισηγήτρια: Βάσια Τσάμη. Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.


Θέμα: Κείμενα μαζικής κουλτούρας και γλωσσική ποικιλότητα: Κριτική ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Video
7ο σεμινάριο 2017 – 2018. Φωτογραφίες.

Εισηγήτρια: Βάσια Τσάμη. Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Θέμα: Κείμενα μαζικής κουλτούρας και γλωσσική ποικιλότητα: Κριτική ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Φωτογραφίες


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Assessment practices for 21st century learning - Review of evidence : analytical report

Assessment practices for 21st century learning - Review of evidence : analytical report


 Hanna Siarova, Dalibor Sternadel, Ruta Masidlauskaite

  Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESET)

  12/2017https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41fd5f5a-e539-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

Class Size and Student Outcomes in Europe

Class Size and Student Outcomes in Europe


 Edwin Leuven and Hessel Oosterbeek

 European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

 01/2018  http://www.eenee.de/.../EENEE_AR33.pdf 

Benefits of Early Childhood Education and Care and the Conditions for Obtaining Them

Benefits of Early Childhood Education and Care and the Conditions for Obtaining Them


  Michel Vandenbroeck, Karolien Lenaerts and Miroslav Beblavý

 European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

  01/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14194adc-fc04-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support


  Eurydice

 02/2018https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/b9/220EN_teaching_careers_N_cert.pdf

School Choice during a Period of Radical School Reform: Evidence from the Academy Programme

School Choice during a Period of Radical School Reform: Evidence from the Academy Programme


 Marco Bertoni, Stephen Gibbons, Olmo Silva

 Institute of Labor Economics (IZA)

  11/2017


http://ftp.iza.org/dp11162.pdf

How does access to early childhood education services affect the participation of women in the labour market?

How does access to early childhood education services affect the participation of women in the labour market?


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  03/2018


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/232211ca-en.pdf?expires=1521233746&id=id&accname=guest&checksum=395C73C8B44604742AB68BDBFBC9DDD9

Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World

Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 01/2018http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9818011e.pdf?expires=1521233689&id=id&accname=guest&checksum=9FA89836295F07BF014019F65447806F

L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif - Synthèses statistiques

L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif - Synthèses statistiques


 Ministère de l'Éducation nationale

  02/2018http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_96/78/9/DEPP-EF96-2018-egalite-filles-garcons-femmes-hommes-systeme-educatif_905789.pdf

Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation

Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation


 Ambassade de France - Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche

 03/2018http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/25/2/Objectifs_organisation_action_internationale_MEN_MESRI_906252.pdf

Vers l’égalité Femmes-Hommes ? Chiffres Clés 2018

Vers l’égalité Femmes-Hommes ? Chiffres Clés 2018


 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 03/2018http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Brochures/32/8/parite2018_stats_A5_11d_908328.pdf

Mise en oeuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé

Mise en oeuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé


  VAILLANT Loïc, BENSADON Anne-Carole, SIAHMED Hamid, GICQUEL Rémy

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  02/2018


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000110.pdf

Faire d'un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d'égalité au travail entre les femmes et les hommes

Faire d'un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d'égalité au travail entre les femmes et les hommes


 SMADJA Catherine

  Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  03/2018http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000104.pdf

Phronesis

Phronesis


 Vol.7, n°1, 2018

 Évaluer les dispositifs de formation : des enjeux pour les recherches collaboratives


EVALUER LES DISPOSITIFS DE FORMATION : DES ENJEUX POUR LES RECHERCHES COLLABORATIVES
 • Introduction, Lucie Aussel et Lucie Mottier-Lopez
 • Comment tirer le meilleur parti de la double casquette « chercheur » et « formateur » dans le cadre de l’évolution d’un dispositif de formation d’enseignants ?, Marie Bocquillon, Antoine Derobertmasure et Marc Demeuse
 • Évaluer l’effet de professionnels dans une activité collaborative au service de l’accompagnement de l’orientation des étudiants. Une entrée en animatique des groupes par l’étude des conflits socio-cognitifs, Sylvain Dernat, Amandine Verchère, François Johany, Arnaud Simeone, Sylvie Lardon
 • La collaboration au cœur d’une évaluation de dispositif de formation : Le cas d’une recherche-intervention multipartenariale, Lucie Aussel
 • Évaluation des enseignements de formations continues diplômantes : enjeux de reconnaissance et de collaboration entre les parties prenantes, Lucie Mottier Lopez, Benoît Lenzen, Francia Leutenegger, Christophe Ronveaux
 • Contribution à l’élaboration d’un dispositif d’évaluation de la Recherche-Intervention, Jean-François Marcel et Véronique Bedin
VARIA
 • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mise en images pour un nouvel espace relationnel,Christine Gauthier-Chovelon
 • L’Union européenne comme acteur international des politiques éducatives et sa « mallette éducative » : méthode ouverte de coordination, benchmarks, compétences clés et cadre européen des certifications, Mihaela-Viorica Rusitoruhttp://www.revue-phronesis.com/evaluer-dispositifs-de-formation-enjeux-recherches-collaboratives-2/

Phronesis

Phronesis


 Vol. 6, n°4, 2017

  Évaluation et accompagnement dans l’analyse de la pratique


 • Introduction, Christophe Gremion
 • L’absence de cadre comme obstacle dans l’évaluation des stagiaires par les formateurs de terrain dans les formations à l’enseignement, Bernard André et Méliné Zinguinian
 • Dans les méandres discursifs des entretiens de stage : interventions des formateurs entre l’évaluation formative et certificative, Edyta Tominska, Dominika Dobrowolska et Kristine Balslev
 • Des textes officiels à la pratique singulière, quelle posture pour un formateur en situation d’accompagner ? Etude de cas, Valérie Guillemot
 • Du processus de reconnaissance à l’évaluation de la pratique professionnelle, Isabelle Fristalon
 • L’accompagnement : symétrie dans les asymétries ?, Sephora Bouceanna
 • Certifier les stagiaires : le « dur travail » voire le « sale boulot » du formateur en établissement scolaire, Méliné Zinguinian et Bernard André
 • Des stagiaires en quête d’apprentissages au contact des formateurs?, Liliane Portelance et Josiane Caron
 • Place de l’accompagnement et du contrôle dans les dispositifs de formation en alternance, Christophe Gremion
 • Evaluation, norme et accompagnement : effets d’un dispositif de développement de l’analyse réflexive des professeurs stagiaires en enseignement, Yann Vacher


http://www.revue-phronesis.com/evaluation_et_accompagnement_dans_lanalyse_de_la_pratique/

Revue des sciences de l'éducation (RSE)

Revue des sciences de l'éducation (RSE)


 Vol. 43, n°2, 2017

  Rôles, responsabilités, pratiques et compétences des directions d’école


 • Rôles, responsabilités, pratiques et compétences des directions d’école, Claire IsaBelle et Jean Labelle
 • 101 acteurs de l’éducation s’expriment : les compétences nécessaires chez les nouvelles directions d’école de langue française au Canada, Claire IsaBelle
 • Pratiques gagnantes de directions d’établissement scolaire pour surmonter les obstacles rencontrés en supervision pédagogique, Daniel April et Yamina Bouchamma
 • Communautés d’apprentissage professionnelles : compétence des directions d’école, Claire IsaBelle et Hélène Martineau Vachon
 • Compétence interculturelle : adaptation d’un Modèle initial pour les directions d’établissement scolaire de langue française du Québec et du Nouveau-Brunswick, Andréanne Gélinas-Proulx, Jean Labelle et Philippe Jacquin
 • L’impact d’une initiative de formation internationale sur la notion de leadership et les pratiques professionnelles des directions d’école, Jules Rocque
 • Le point de vue des directions de centres de formation professionnelle sur la formation universitaire à l’enseignement professionnel, Marc Tardif et Frédéric Deschenaux
 • La fonction de direction scolaire adjointe : une comparaison des sources de stress entre adjoints et directions, Emmanuel Poirel, Frédéric Yvon, Pierre Lapointe et Carl Deneckerhttps://www.erudit.org/fr/revues/rse/

Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas

Enseñanza de las ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas


  Vol. 36, n° 1, 1-4/2018


Investigaciones Didácticas
 • Las prácticas científicas en infantil. Una aproximación al análisis del currículum y planes de formación del profesorado de Galicia, Inés Mosquera Bargiela, Blanca Puig, Paloma Blanco Anaya
 • Influencia de la formación y la investigación didáctica del profesorado de ciencias sobre su práctica docente, Jordi Solbes, José Fernández-Sánchez, María Consuelo Domínguez-Sales, José Rafael Cantó, Jenaro Guisasola
 • El discurso matemático del profesor: ¿Cómo se produce en clase y cómo se puede investigar?, Núria Planas, Alberto Arnal-Bailera, Itziar García-Honrado
 • Estrategias del alumnado de Educación Secundaria para estimar la densidad, María Napal Fraile, Jesús Echeverría Morrás, Amaia Zulet, Leyre Santos Cervera, Julia Ibarra Murillo
 • Los microorganismos en la educación primaria. Ideas de los alumnos de 8 a 11 años e influencia de los libros de texto, María Isabel Ballesteros, Esther Paños, José-Reyes Ruiz-Gallardo
 • El conocimiento de la modelación matemática desde la reflexión en la formación inicial de profesores de matemática, Jaime Huincahue Arcos, Rita Borromeo-Ferri, Jaime Juan Fernando Mena-Lorca
 • Evaluación de las competencias ambientales del profesorado de primaria en formación inicial: estudio de caso, Olaya Álvarez-García, Jaume Sureda-Negre, Rubén Comas-Forgas
 • La coordinación de las aproximaciones en la comprensión del concepto de límite cuando los estudiantes para profesor anticipan respuestas de estudiantes, Ceneida Fernández, Gloria Sánchez-Matamoros, Mar Moreno, M. Luz Callejo
Innovaciones Didácticas
 • Los niños y las niñas de infantil piensan, actúan y hablan sobre el comportamiento del aire y del agua, Beatriz Mazas, Mª José Gil-Quílez, Begoña Martínez-Peña, Amparo Hervás, Alicia Muñoz
 • Socios por naturaleza: una propuesta didáctica para comprender la importancia de la interacción mutualista entre las flores y sus polinizadores, Matias Cristian Baranzelli, Maria Lourdes Boero, Silvina Alejandra Córdoba, Gabriela Ferreiro, Constanza Maubecin, Valeria Paiaro, Mauricio Renny, Nicolas Rocamundi, Federico Sazatornil, María Sosa Pivatto, Florencia Soterashttp://ensciencias.uab.es/issue/view/v36-n1

Revista de Sociología de la Educación (RASE)

Revista de Sociología de la Educación (RASE)


  Vol. 11, n° 1, 1-4/2018


 • Contribución de la sociología en la formación docente. Un ejercicio de intervención en México, Roxana Loubet Orozco
 • “Turma Alfa”: a dilemática fronteira entre práticas educativas inclusivas e práticas educativas exclusivas, Virgínio Martins de Sá, Esmeraldina Veloso 
 • Magnitud de la Segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus Comunidades Autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, F. Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido 
 • Repensando a Sociologia da Educação no Brasil: ações afirmativas e teorias do sul, Amurabi Oliveira 
 • Del campo a la universidad: aspiraciones de jóvenes de familias agricultoras de Chile, Hernán Allendes Sandoval, Enrique Rivera García 
 • El Cambio Climático en la ESO. Una aproximación exploratoria en Extremadura, Manuela Caballero Guisado, Artemio Baigorri Agoiz 
 • Educação sexual entre a escola e a família: afinidades difíceis de afinar, José Manuel Resende, David Paz Beirante, Luís Gouveia 
 • Más mujeres en los estudios de Informática: una propuesta desde el departamento de formación y orientación laboral, Ana Belén Fernández Casado, Marta Ibañez Pascual 
 • Learner-Centered Teaching and Teaching Statistics in Social Sciences, Celestino Fernández, Ricardo Rivas 
 • Situações de conflito e violência em escolas públicas: Aproximações entre Brasil e Portugal, Angela Maria Martins, Mariana Gaio 
 • Culturas de escola e excelência: entre a integração de todos e a distinção dos melhores, Leonor Maria Lima Torreshttps://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/864

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe


 n°20, janvier 2018

  What does teaching look like? A new video studyhttp://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/948427dc-en.pdf?expires=1521232893&id=id&accname=guest&checksum=651B913BB0D15AD22CDAB4FFC1B46081

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica

Cultura y Educación. Revista de teoría, investigación y práctica


  Vol. 30, n° 1,1-3/2018


Research Reports / Informes de investigación
 • Primary school student and teacher perceptions of competency-based learning / Percepción de alumnado y profesorado de Educación Primaria sobre el aprendizaje de los estudiantes basado en competencias, Lourdes Meroño, Antonio Calderón, José-Luis Arias-Estero & Antonio Méndez-Giménez
Review article
 • Psychometric analysis of a scale for assessing specific competences in tutoring and educational guidance / Análisis psicométrico de una escala para evaluar las competencias específicas en tutoría y orientación educativa, Eva-María Torrecilla-Sánchez, Joaquín-Lorenzo Burguera-Condon, Susana Olmos-Miguélañez & María-Henar Pérez-Herrero
Original Articles
 • Solving arithmetic word problems. An analysis of Spanish textbooks / Resolución de problemas aritméticos verbales. Un análisis de los libros de texto españoles, Santiago Vicente, Eva Manchado & Lieven Verschaffel
 • Checking the underlying structure of R-SPQ-2F using covariance structure analysis / Comprobación de la estructura subyacente del R-SPQ-2F mediante análisis de estructura de covarianza, Mercedes López-Aguado & Lourdes Gutiérrez-Provecho
 • Reflection-on-action learning through traditional games. The case of la pelota sentada (sitting ball) / Aprendizaje basado en la reflexión sobre la acción a través de los juegos tradicionales. El caso de la pelota sentada, Pere Lavega, Queralt Prat, Unai Sáez de Ocáriz, Jorge Serna & Verónica Muñoz-Arroyave
 • Intercultural sensitivity among university students: measurement of the construct and its relationship with international mobility programmes / Sensibilidad intercultural de los estudiantes universitarios: medición del constructo y su relación con los programas de movilidad internacional, Rosa M. Rodríguez-Izquierdo
Didactic Experience / Experiencia Didáctica
 • Incorporating students’ voices in the ‘Lesson Study’ as a teacher-training and improvement strategy for inclusion / La incorporación de la voz del alumnado a la ‘Lesson Study’ como estrategia de formación docente y mejora para la inclusión, Cecilia Simón, Gerardo Echeita & Marta Sandoval


https://www.tandfonline.com/toc/rcye20/30/1?nav=tocList

Profesorado

Profesorado


  vol. 22, n° 1, 1-3/2018

 (Re)definiendo la profesionalización docente desde diversas miradas


Monográfico
 • EDITORIAL: (RE) DEFINIENDO LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE DESDE DIVERSAS MIRADAS, Inmaculada García-Martínez, Ana Martín-Romera
 • PROFESIONALIZACIÓN DEL DOCENTE EN LA ACTUALIDAD: CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO PROFESIONAL, Ana Martín-Romera, Inmaculada García-Martínez
 • NUEVOS ESCENARIOS Y COMPETENCIAS DIGITALES DOCENTES: HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE CON TIC, José Tejada Fernández, Katia V. Pozos Pérez
 • PERCEPCIÓN SOBRE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES EN PROFESORES SALVADOREÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, Oswaldo Lorenzo, José Amílcar Osorio
 • ENTRE LAS CREENCIAS Y LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS ESTUDIANTES DEL MÁSTER DE PROFESORADO DE SECUNDARIA: UNA MIRADA HACIA LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN LAS AULAS, Ester Trigo Ibáñez, Manuel Francisco Romero Oliva
 • LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS DEL PROFESORADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ESTADO ESPAÑOL, Alicia Ros-Garrido, María José Chisvert-Tarazona
 • FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE PROFESORES: EL PROBLEMA COMO PRODUCTO DEL PROCESO DE PROBLEMATIZACIÓN, Julio César Tovar-Gálvez
 • ANÁLISIS DE LAS CONCEPCIONES DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA SOBRE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN AUDICIÓN Y LENGUAJE, Antonio Luque de la Rosa, Rafaela Gutiérrez Cáceres, José Juan Carrión Martínez
 • NUEVOS HORIZONTES FAMILIARES: UNA REFLEXIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO, Ana Abril, Matilde Peinado
 • FORMACIÓN SOBRE DIDÁCTICA DE LA LENGUA ORAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INFANTIL ESPAÑOLES: UN ESTUDIO COMPARATIVO, María Santamarina Sancho, M.ª Pilar Núñez Delgado
 • EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: ANÁLISIS DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DESDE LA VISIÓN DEL ALUMNADO, Edu Zelaieta Anta, Igor Camino Ortiz de Barrón
 • EMOCIONES, AFECTOS, OPTIMISMO Y SATISFACCIÓN VITAL EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO, Nerea Cazalla-Luna, David Molero
 • FORMACIÓN DEL PROFESORADO, PRÁCTICAS CORPORALES Y EXPERIENCIA EMOCIONAL, Ángela Vaquero Barba, Ana Mª Macazaga López
 • INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN FUTUROS MAESTROS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, Irene Del Rosal, Juan Manuel Moreno-Manso, María Luisa Bermejo
 • LA COMPETENCIA INFORMACIONAL COMO REQUISITO PARA LA FORMACIÓN DE DOCENTES DEL SIGLO XXI: ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA SU ADQUISICIÓN, Francisca Negre Bennasar, Victoria Marín Juarros, Adolfina Pérez Garcías
 • TALLERES CON NIÑAS Y NIÑOS EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: SUPERACIÓN DEL MODELO TRANSMISIVO A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA UNIVERSIDAD-ESCUELA, Luispe Gutiérrez, Josu Sanz
 • PERFILES MOTIVACIONALES DURANTE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE, Jorge Valenzuela, Carla Muñoz, Marisol Marfull-Jensen
 • EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DUAL. EL CASO DE MODELO ALTERNANCIA, UNIVERSIDAD DE LLEIDA Y URBAN TEACHING ACADEMY, CALIFORNIA STATE UNIVERSITY LONG BEACH), Patricia Silva García, Isabel del Arco Bravo, Óscar Flores Alarcia
 • EL PRACTICUM DEL MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA: VALORACIONES DEL ALUMNADO Y DEL PROFESORADO-TUTOR, Pilar Gil-Molina, Alex Ibáñez-Etxeberria, Silvia Arribas, Joana Jaureguizar
 • EL PRACTICUM O CÓMO APRENDER A TRAVÉS DE LA REFLEXIÓN COLABORATIVA. EL CASO DEL PROBLEMA DE ELENA, Ángela Saiz Linares, Teresa Susinos Rada
 • REFLEXIÓN EN EL PRÁCTICUM: UN EXPERIMENTO DE ENSEÑANZA CON ESTUDIANTES COLOMBIANOS, María Teresa Castellanos Sánchez, Pablo Flores, Antonio Moreno
 • CO-CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO EXPERIENCIAL EN LA FORMACIÓN DE MAESTROS, Montserrat Payá, Begoña Gros, Begoña Pique, Laura Rubio
 • APRENDER A ACOMPAÑAR: ANÁLISIS DE DIARIOS REFLEXIVOS DE MENTORES EN UN PROGRAMA DE INDUCCIÓN., Carlos Marcelo, Carmen Gallego-Domínguez, Paulino Murillo-Estepa, Paula Marcelo-Martínez
 • FORMACIÓN DE DIRECTIVOS ESCOLARES MEDIANTE UN PROGRAMA BASADO EN EL COACHING GRUPAL, LA RETROALIMENTACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA, Julián López-Yáñez, Marita Sánchez-Moreno, Mariana Altopiedi, Nieves Oliva Rodríguez
 • UNA APROXIMACIÓN A LOS MIEDOS DE DOCENTES DE SECUNDARIA EN PRÁCTICAS. ENTRE LA REPRODUCCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN, Marcela Gaete Vergara
 • PROBLEMAS PRÁCTICOS Y DILEMAS DE UN MAESTRO NOVEL DE INGLÉS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS ORALES DE SUS ALUMNOS DESDE UNA PERSPECTIVA AUTOBIOGRÁFICA, Javier González Jiménez
 • FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN TIC Y SU PENSAMIENTO ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE ADULTOS, Paula Morales Almeida, María Olga Escandell Bermúdez, José Juan Castro Sánchez
 • FORMACIÓN DOCENTE EN ÁMBITOS DE MARGINACIÓN: PROBLEMÁTICA, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES, Gabriel Barbero Consuegra, Miguel Pérez Ferra, Purificación Pérez-García
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO, Patricia Torrijos Fincias, Juan Francisco Martín Izard, María José Rodríguez Conde
 • LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE-TUTOR EN LÍNEA EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN LITERARIA VIRTUAL, Ena Evia Ricalde, Rosario Arroyo González
Firma invitada
 • ¿LOS MODELOS EDUCATIVOS IMPONEN LA ESTANDARIZACIÓN? LEYENDO A PESTALOZZI HISTÓRICAMENTE ¿Do Educational Models Impose Standardization? Reading Pestalozzi Historically, H Rebekka Horlacher


https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/issue/view/3262

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)


  Vol. 40, n°4, 2017

  Varia


 • La pertinence des stages de formation pratique pour le développement de l’identité professionnelle d’étudiantes infirmières au Québec, Dominique Houle, Dominique Therrien, Lorraine Savoie-Zajc, Eric Nguemeleu Tchouaket, Annie Denoncourt et Pascale Reny
 • La coproduction d’une trajectoire de développement pour la compétence «Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage» en enseignement au secondaire, Josée-Anne Gouin et Christine Hamel
 • Le programme de formation et les stratégies éducatives déclarées offerts aux adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme qui fréquentent une classe spécialisée, Nathalie Poirier, Nadia Abouzeid, Catherine Taieb-Lachance et Erika-Lyne Smith
 • Low-Income, Single-Parent Francophone Mothers and the Educational Achievement of Their Children, Julie Alfreda Caissie, Jeanne d'Arc Gaudet et Jeanne Godin
 • L’apprenant au coeur du transfert des apprentissages : perspectives d’interventions pédagogiques dans le domaine de l’éducation, Khaled Taktek
 • Predictors of Academic Outcomes among Local-born, Immigrant and International University Students in Canada: A Retrospective Analysis, Tricia L. da Silva, Konstantine Zakzanis, Joanna Henderson et Arun V. Ravindran
 • A Phenomenographic Study of Youth Conceptualizations of Evil: Order-Words and the Politics of Evil, Cathryn van Kessel
 • A Call for Teacher Professional Learning and the Study of Religion in Social Studies, Margaretta L. Patrick, Vanessa Gulayets et Carla L. Peck
 • Développer la littératie volet oral pour favoriser la transition interordre entre le primaire et le secondaire : quelques considérations théoriques, Nancy Allen
 • “But What If I Fail?” A Meta-Synthetic Study of the Conditions Supporting Teacher Innovation, Sally Holdsworth et Nancy Maynes
 • Mastery, Maladaptive Learning Behaviour, and Academic Achievement: An Intervention Approach, John Ranellucci, Nathan Hall, Krista Muis, Susanne Lajoie et Kristy Robinson
 • “Do I Really Need a Course to Learn to Teach Students with Disabilities? I’ve Been Doing It for Years”, Laura Sokal et Umesh Sharma


http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/issue/view/118

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)

Revue canadienne de l'éducation (RCÉ)


 Vol. 40, n°3, 2017

 Varia


 • La différenciation pédagogique dans le Parcours de formation axée sur l’emploi : un répertoire de possibilités à développer, Nadia Rousseau et Léna Bergeron
 • Élaboration d’un questionnaire sur le mentorat reçu par les directions d’établissement scolaire primaire et secondaire au Québec, Roula Hadchiti, Eric Frenette, Marc Dussault et Julien D'amours-Raymond
 • La qualité de vie au travail des éducatrices de la petite enfance, Nicole Royer, Claire Moreau et Sandra Chiasson-Desjardins
 • Miscalculations: Decolonizing and Anti-Oppressive Discourses in Indigenous Mathematics Education, Stavros Georgios Stavrou et Dianne Miller
 • L’expérimentation de nouveaux modèles d’action pédagogique au sein d’une communauté professionnelle d’apprentissage en formation professionnelle, Anabelle Viau-Guay et Christine Hamel
 • Mapping the Field: Examining the Recertification of Internationally Educated Teachers, Lilach Marom
 • Accessing the Curricular Play of Critical and Creative Thinking, Margaret Macintyre Latta, Kelly Hanson, Karen Ragoonaden, Wendy Briggs et Tamalee Middleton
 • L’incidence du volet scolaire du projet Ruelle de l’Avenir sur la motivation et la performance d’élèves de milieux défavorisés, Roch Chouinard, Caroline Levasseur, Julie Bergeron, François Bowen, Pascale Lefrançois et Louise Poirier
 • We Cannot Call Back Colonial Stories: Storytelling and Critical Land Literacy, Rosalind Hampton et Ashley DeMartini
 • La qualité des interactions en classe de maternelle 4 ans à mi-temps au Québec, Caroline Bouchard, Gilles Cantin, Annie Charron, Hélène Crépeau et Julie Lemire
 • L’analyse de contenu, une voie d’or pour l’analyse des politiques éducatives ? Étude de cas du programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté et de sa controverse, Olivier Lemieux, Abdoulaye Anne et Isabelle Bélanger
 • Making Sense of the Performance (Dis)advantage for Immigrant Students Across Canada, Louis Volante, Don Klinger, Ozge Bilgili et Melissa Siegel
 • Assessing Young Children’s Oral Language: Recommendations for Classroom Practice and Policy, Alesia Malec, Shelley Peterson et Heba Elshereif


http://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/issue/view/115

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED)


 Vol. 21, n° 1, 1-6/ 2018

 La revolución del blended learning en la educación a distancia


Artículo Editorial
 • Blended learning y la convergencia entre la educación presencial y a distancia, Lorenzo García Aretio
Monográfico
 • La revolución del blended learning en la educación a distancia, Rosa García-Ruiz, Ignacio Aguaded, Antonio Bartolomé-Pina
 • Blended learning: panorama y perspectivas, Antonio Bartolomé, Rosa García-Ruiz, Ignacio Aguaded
 • Blended learning y realidad aumentada: experiencias de diseño docente, Julio Cabero-Alemanra, Verónica Marín Díaz
 • Impacto de una rúbrica electrónica de argumentación científica en la metodología blended-learning, Daniel Cebrián Robles, Manuel Cebrián de la Serna, María Jesús Gallego Arrufat, Jesús Quintana Contreras
 • Ludificación y sus posibilidades en el entorno de blended learning: revisión documental, Ángel Torres-Toukoumidis, Luis M Romero-Rodríguez, M. Amor Pérez-Rodríguez
 • Análisis cuantitativo y cualitativo de la semipresencialidad del sistema universitario de Cataluña, Juan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché i Verges, Maria Bosch i Daniel, Mercedes Torrado Fonseca
 • De la revolución del software a la del hardware en educación superior, Carlos Castaño Garrido, Urtza Garay Ruiz, Sotiris Themistokleous
 • Aportaciones de la formación blended learning al desarrollo profesional docente, Ana Duarte Hueros, María Dolores Guzmán Franco, Carmen Rocío Yot Domínguez
 • Nuevas combinaciones de aula inversa con just in time teaching y análisis de respuestas de los alumnos, Alfredo Prieto Martín, David Díaz Martin, Isabel Lara Aguilera, Jorge Monserrat Sanz, Paquita Sanvicen Torner, Raúl Santiago Campión, Alfredo Corell Almuzara, Melchor Álvarez-Mon Soto
 • Blended learning, más allá de la clase presencial, Mercè Gisbert Cervera, Bárbara de Benito Crosetti, Adolfina Pérez Garcies, Jesús Salinas Ibáñez
Estudios e investigaciones
 • Dimensiones de evaluación de calidad de educación virtual: revisión de modelos referentes, Renata Marciniak, Joaquín Gairín Sallán
 • Instrumento de mensuração de qualidade de materiais didáticos para a educação à distância, Silvio Paula Ribeiro, Viviane da Costa Freitag, Miguel Afonso Sellitto
 • Evaluación del desempeño docente en la formación virtual: ideas para la configuración de un modelo, Julio Cabero Almenara, María del Carmen Llorente Cejudo, Juan Antonio Morales Lozano
 • Afetividade e motivação na docência online: um estudo de caso, Eunice Castro, Keite Silva Melo, Gilda Helena Bernadino Campos
 • Interfaces da flexibilidade cognitiva e da aprendizagem em fóruns de discussão, Eduardo Rodrigues da Silva EduardoUFABC, Silvia Dotta Silvia Dotta
 • Vídeo educativo y rendimiento académico en la enseñanza superior a distancia, Damián De la Fuente Sánchez, Montserrat Hernández Solís, Inmaculada Pra Martos
 • Las competencias docentes en entornos virtuales: un modelo para su evaluación, Benilde García, Edna Luna Serrano, Salvador Ponce Ceballos, Edith J. Cisneros-Cohernour, Graciela Cordero Arroyo, Yessica Espinosa Díazhttp://revistas.uned.es/index.php/ried/issue/view/1067

Formation et profession

Formation et profession


  Vol. 25, n°3, 2017

 Varia


ARTCILES SCIENTIFIQUES
 • La formation pédagogique des nouveaux professeurs d’université : ses effets à court terme, MÉNARD, Louise; BÉDARD, Denis; LEDUC, Diane; GRAVELLE, France
 • Les motifs évoqués par les enseignants débutants pour expliquer leur envie de quitter le métier et les implications pour soutenir leur persévérance, DESMEULES, Amélie; HAMEL, Christine
 • Effet perçu d’une communauté d’apprentissage sur la motivation des enseignants du secondaire dans leur développement professionnel, RASMY, Aziz; KARSENTI, Thierry
 • Évolution des connaissances de futurs orthopédagogues en formation initiale sur l’évaluation et, LESSARD, Andrée; TREMBLAY, Karine-N.
 • Formation des enseignants : apprentissages professionnels d’enseignants novices au travers de régulations en situation de classe, FAURE, Laurent; GARDIÈS, Cécile; MARCEL, Jean-François
 • L’importance du soutien des adultes et du rendement en mathématiques : perceptions des élèves issus de cours de mathématiques enrichies au secondaire, lors de leurs choix de filières de formation préuniversitaire, BERGERON, Julie; ROY, Normand; CHOUINARD, Roch; LESSARD, Valérie; SMITH, Jonathan
CHRONIQUES
 • L’enseignement du vocabulaire au 1er cycle du primaire, ANCTIL, Dominic
 • Vers un nouveau profil des enseignants et des enseignantes au primaire en Suisse : bref portrait d’un futur dispositif de formation initiale entièrement bilingue, BUSER, Melanie
 • Enjeux et défis de la formation des enseignants de littérature du collégial : quelle(s) appropriation(s) des savoirs disciplinaires et didactiques?, GAGNÉ, Alexandra
 • L’utilisation pédagogique de la programmation au primaire : regard sur le développement de compétences transversales, PARENT, Simon
 • Les conseillers et conseillères pédagogiques : ces piliers de l’insertion professionnelle, LEROUX, Mylène
 • TUsing Humanoïd Robots to Support Students with Autism Spectrum Disorder, KARSENTI, Thierry; BUGMANN, Julien; GROS, Pierre-Paul
 • Le texto (SMS), divinité incontestable chez les ados, fête ses 25 ans, KARSENTI, Thierry
 • L’école et l’écran, LOSZACH, Fabienhttp://formation-profession.org/numeros/view/18