Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

3ο σεμινάριο 2017 - 2018. Video

Εισηγητής: Θοδωρής Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Θέμα: «Κοινωνικό Κράτος-Κοινωνική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση.»

3ο σεμινάριο 2017 - 2018. Φωτογραφίες

Εισηγητής: Θοδωρής Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο
Θέμα: «Κοινωνικό Κράτος-Κοινωνική Πολιτική και Παγκοσμιοποίηση.»


Φωτογραφίες

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017

Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff - 2017


  Eurydice

  10/2017


https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/0/05/Doc_cover_Brief_Academic_Staff_N.pdf

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2017/18

National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2017/18


Editeur(s) :  Eurydice

Date :  10/2017


https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/e/e7/214_EN_Fees_and_support_2017_18.pdf

Cedefop European public opinion survey on vocational education and training

Cedefop European public opinion survey on vocational education and training


 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

 10/2017


http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/5562

Reforming the Doctorate in the Social Sciences: A report on good practice

Reforming the Doctorate in the Social Sciences: A report on good practice


 European University Institute (EUI)

 03/2017

 
This report responds to the changing nature of doctoral education and the need to engage in a reflection and reform process, especially during times of economic downturn when public university funding comes under increasing threat. It is based on a project that was initiated by the European University Institute (EUI) in late 2015 to provide a neutral forum for discussion. A distinguished Task Force of eminent professors from across Europe carried out the mandate to identify ‘good practice’ in doctoral education. As general discussions on the doctorate tend to pay main attention to medicine and STEM (science, technology, engineering and mathematics) subjects, this project was to focus specifically on doctoral education in the social sciences (broadly understood).


 https://www.eui.eu/Documents/ServicesAdmin/DeanOfStudies/ReformingtheDoctorate.pdf

Bien-être des élèves à l’école et promotion de leur santé

Bien-être des élèves à l’école et promotion de leur santé


 Agnès FLORIN, Philippe GUIMARD

 Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO)

 10/2017


http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/10/170929_QDV_FLorin_Guimard.pdf

Rapport de situation comparée Femmes/Hommes au sein du M.E.S.R. 2015-2016

Rapport de situation comparée Femmes/Hommes au sein du M.E.S.R. 2015-2016


 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 10/2017


http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Ressources_humaines/13/6/Rapport_situation_comparee_2015-Enseignement_superieur_et_recherche_827136.pdf

Reformer le premier cycle de l’enseignement supérieur et améliorer la réussite des étudiants

Reformer le premier cycle de l’enseignement supérieur et améliorer la réussite des étudiants


  Daniel FILATRE

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  10/2017http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/concertation/26/6/RAPPORT_GENERAL_Reformer_le_premier_cycle_de_l_enseignement_superieur_et_amerliorer_la_reussite_des_etudiants_835266.pdf

Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - Un dispositif contesté à réformer

Admission post-bac et accès à l’enseignement supérieur - Un dispositif contesté à réformer


 Cour des comptes

 10/2017


https://www.ccomptes.fr/fr/documents/40339

Bilan d’étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF)

Bilan d’étape du déploiement du compte personnel de formation (CPF)


 S.Fourcade, E.Robert et V.Wallon

 Inspection générale des Affaires sociales

 10/2017


http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-140R.pdf

La Recherche en Éducation

La Recherche en Éducation


  N°17 2017


 • Invariants Opératoires utilisés par les enfants sur la formation de couleurs Gabriel Dias Carvalho Junior, Thaynara Phamera Pereira Souza
 • Coopérer en recherche-action : entre questionnement épistémologique et visée éthique Sabrina Labbé, Lucile Courtois
 • Préparer les aides à domicile pour faire-face aux difficultés de la réalité du travail de care : éducation à la santé et formation tout au long de la vie. Soazig DISQUAY-PEROT, Egidio Portela ANGEL
 • Les politiques éducatives dans le miroir de l’Union européenne et des organisations internationales au troisième millénaire. Analyse comparative des témoignages des fonctionnaires européens et internationaux Mihaela Viorica Rusitoru

http://www.la-recherche-en-education.org/index.php/lre/issue/view/22

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)


 Vol. 28, n° 2, 5-8/2017


Investigaciones / Researches
 • Construcción eficiente y sostenible de la carrera: el portafolio como recurso de orientación universitaria / Efficient and sustainable career construction: the professional portfolio as a resource at university guidance, Carolina Falcón-Linares, Ana Arraiz-Pérez
 • Efectos de un programa de conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y la escritura / Effects of a program of phonological consciencie in the learning of the reading and the writing, Raúl Gutiérrez Fresneda, Antonio Díez Mediavilla 
 • Desarrollo de la empleabilidad y gestión personal de la carrera de graduados en Pedagogía / Employability and career management of graduates in Pedagogy, Juan Llanes Ordóñez, Pilar Figuera Gazo, Mercedes Torrado Fonseca
 • El concepto y las finalidades de la tutoría universitaria: una consulta a expertos / The concept and purposes of university tutoring: a consultation with experts, Ernesto López-Gómez
 • ¿Las evaluaciones externas repercuten en mejoras y cambios en los centros educativos? Dos estudios de caso / External evaluations change and improve schools? Two case studies, Elena Hernández de la Torre, Paulino Murillo Estepa 
 • Opinión del profesorado de secundaria sobre la evaluación por competencias y el apoyo del departamento de orientación / Teacher opinion about the competency assessment in secondary school and the support of the guidance department, Héctor González-Mayorga, Maria José Vieira Aller, Javier Vidal García
 • Habilidades sociales de niños con déficits atencionales y contextos escolares inclusivos / Social skills of children with attentional deficits and inclusive school settings, Marta Liesa Orús, Cecilia Latorre Cosculluela, Sandra Vázquez Toledo 
 • Prácticas profesionales virtuales como estrategia de empleabilidad: el caso de la UNED / Virtual professional internships as an employability strategy: the case of UNED (Spain), David Prieto Serrano, Nuria Manzano-Soto, Maria Jesús Villalón Martínezhttp://revistas.uned.es/index.php/reop/issue/view/1098

Bordón. Revista de Pedagogía

Bordón. Revista de Pedagogía


 Vol. 69, n° 4, 10-12/2017

Thème :  ÉTICA Y UNIVERSIDAD


Presentación Editorial
 • EL CORAZÓN DEL ASUNTO: REVISANDO CUESTIONES ÉTICAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Francisco Esteban, Pádraid Hogan
Artículos
 • EL SUJETO ÉTICO EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE EDUCACIÓN: HUMANISMO, POSTHUMANISMO Y DEMOCRÁCIA, Juan Garcia Gutiérrez, Fernando Gil Cantero, David Reyero García
 • LA DIMENSIÓN ÉTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ODONTOLOGÍA: UN ESTUDIO EN BRASIL, Mirelle Finkler, Flavia Regina Souza Ramos
 • FORMACIÓN ÉTICA EN EL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN ESPAÑA: POSIBLES CONTRARIEDADES, Teodor Mellen Vinagre, Amelia Tey Teijón, Francisco Esteban Bara
 • LA ÉTICA DEL APRENDIZAJE SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD: UNA INTERPRETACIÓN DESDE EL PRAGMATISMO, José Luis González Geraldo, Gonzalo Jover, Miquel Martínez
 • LA APUESTA POR LA LITERATURA PARA LA FORMACIÓN ÉTICA EN LA UNIVERSIDAD. UNA EXPERIENCIA DE AULA CON ESTUDIANTES COLOMBIANOS, Victoria Eugenia Angel Alzate
 • SHAPING A NEW ETHICAL LANDSCAPE IN TEACHER EDUCATION: AN IRISH EXPERIENCE IN AN INTERNATIONAL CONTEXT, Rose Dolan, Pádraig Hogan
 • EMBEDDING ETHICAL AGENCY IN INITIAL TEACHER EDUCATION: THE PROFESSIONAL MASTER OF EDUCATION, Anthony Malone
 • ETHICS EDUCATION AT THE UNIVERSITY: FROM TEACHING AN ETHICS MODULE TO EDUCATION FOR THE GOOD LIFE, Doret de Reuyter, Anders Schinkel
 • THE EXCLUSION OF ETHICS, Paul Standish


https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/issue/view/3109

History of Education

History of Education


  Vol. 46, n°6, 11/2017


 • Education, culture and politics: the evolution of Chinese education at The University of Hong Kong, 1911–1941, Lin Li
 • Moving with modernisation and civilisation: Taiwanese nativist education in the early 1930s, Hsuan-Yi Huang
 • Christianisation, Frenchification and Malgachisation: mission education during war and rebellion in French colonial Madagascar in the 1940s, Ellen Vea Rosnes
 • In praise of the present: the pupil at centre in Swedish educational politics in the post-war period, Tomas Wedin
 • The construction of teaching roles at Aalborg university centre, 1970–1980, Virginie F. C. Servant-Miklos & Claus M. Spliid
 • The treatment of the Holocaust in high school history textbooks: a case study from Spain, Mariano González-Delgadohttp://www.tandfonline.com/toc/thed20/46/6

Spirale

Spirale


 N°60, octobre 2017

 Les métiers de l’enseignement au péril des incertitudes


 • Diane Rufin et Paul Payet,  C’est quoi, pour vous, être enseignant ? 
Nouveaux savoirs à transmettre
 • Jacques Audran, Gilles Fernandez et Sylviane Maximin L’incivilité à l’école primaire : zone d’incertitudes pour les enseignants ? »
 • Dany Hamon et Sylvain Genevois Évolution du métier d’enseignant à l’ère du numérique : des sources d’incertitudes et des moyens de les réduire. Le cas des collèges « tout numérique » de Seine Saint Denis »
 • Lucas Nédelec, Laurence Simonneaux et Grégoire Molinatti.  Des incertitudes socio-épistémiques aux incertitudes professionnelles : les enseignants face à la question socialement vive de la transition agroécologique.
 • Effet de dispositifs réputés innovants en faveur des élèves sur les représentations que les enseignants se font de leur métier.
 • Christian Germier La prescription source d’incertitudes. Le cas de la prescription des dispositifs d’individualisation dans l’enseignement agricole,
 • Magdalena Kohout-Diaz incertitudes de l’éducation inclusive : obstacles ou moteurs de la formation des enseignants ?
Conditions de socialisation à l’entrée dans le métier d’enseignant.
 • Céline Delcroix, Devenir enseignant-e du premier degré à Créteil : l’accès à un emploi par socialisations incitatives
 • Muriel Marnet, Des incertitudes aux certitudes. Entrées et installations de nouveaux enseignants dans un territoire rural pauvre
 • Stéphane Guillon, Vanessa Boléguin et Jérémy Picot, Le poids de la vocation et du contexte dans l’activité d’enseignement des universitaires : l’exemple de trois universités du Grand-Est
Nouvelles identités enseignantes
 • Farinaz Fassa et Simon Dubois À l’heure des incertitudes : qui résiste à la démocratisation de l’accès à la formation supérieure ?
 • Quentin Magogeat,  Travailler à plusieurs : des injonctions aux incertitudes enseignantes. Exemple du dispositif « Plus de maîtres que de classes »
 • Hervé Duchauffour Les directeurs d’école primaire en France : comment l’incertain régit le quotidien
 • Frédérique Prot Crise dans l’espace scolaire : les incertitudes d’une communauté de pratiques.http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article1313

Savoirs

Savoirs 


 N°44, 2017/2

 Fabriquer des managers, des patrons, des dirigeants


 • Jean-Pierre Boutinet : Éditorial
 • Jean-Yves Robin, Benoît Raveleau : Fabriquer des managers, des patrons ou des dirigeants…
 • Articles de recherche
 • Maud Bouffard, Claudie Solar : Développement des compétences en matière de littératie en santé : portrait d’un apprentissage professionnel
 • Quentin Magogeat : Le dispositif « Plus de maîtres que de classes » : un dispositif professionnalisant ?


http://www.cairn.info/revue-savoirs-2017-2.htm

Recherches et éducations

Recherches et éducations


  N°15

 L'écologie de la classe


Xavier Riondet et Guy Avanzini Hommages à Louis Legrand et à Gaston Mialaret
DOSSIER
 • Bernard Andrieu L’écologie de la classe : Eveil émersif et analyse située
 • Olivier Vors et David Kirk Classroom life and the importance of context in physical education: From ecological approaches to situationist theories
 • Peter Hastie The classroom ecology paradigm and its contribution to understanding context in physical education
 • Richard Light The nature of experience and learning for japanese girls in a highschool basketball club (Re)understanding the place of context in Physical Education practice
 • Chantal Amade- Escot et Basile Agbodjogbé L’enseignement de la course de haies selon l’approche par compétences au Bénin Les apories d’une reconfiguration curriculaire
 • David Adé L’intervention « par » les objets matériels en EPS Un éclairage à partir du programme de recherche du Cours d’action.
 • Nicolas Terré, Jacques Saury et Carole Sève Les relations entre les émotions et les connaissances dans l’expérience des élèves en Éducation PhysiqueUne étude de cas réalisée au cours d’une séquence d’escalade
 • Nathalie Gal-Petitfaux et Lionel Roche L’usage de l’observation vidéo pour analyser la vision professionnelle d’étudiants en Education physique au début d’une formation
Articles Varia
 • Emmanuella Di Scala, Philippe Ricaud, Nathalie Pinsard, Robert Andres et Samuel Rouzet L’incidence du « rapport à l’apprendre » sur l’évolution des conceptions scientifiques
 • Charlotte POURCELOT et Sondess BEN ABID-ZARROUK Une estimation « subjective » de l’efficacité du tutorat méthodologique
Archives Binet
 • Bernard Andrieu Le don de la famille Binet à la Bibliothèque Nationale de France : de nouvelles archives, de nouvelles recherches
Recensions
 • Frédérique Prot Christine Barré-De Miniac (2015) : Le rapport à l’écriture Aspects théoriques et didactiques
 • Xavier Riondet Droux, J. et Hofstetter, R. (2015). :Globalisation des mondes de l’éducation.
 • Eric Flavier Valérie Lussi Borer, Marc Durand, Frédéric Yvon (2015) : Analyse du travail et formation dans les métiers de l’éducation
 • Julien Fuchs Jean-Paul Martin et Nicolas Palluau : Louis François et les frontières scolaires. Itinéraire pédagogique d’un inspecteur général (1904-2002).
Tableau de synthèse des expertises


http://rechercheseducations.revues.org/3006

Recherches et éducations

Recherches et éducations


 HS 2017

 Le corps capacitaire


Sous la direction de Jacqueline Descarpentries et Bernard Andrieu
 • Jacques Dufresne Éditorial
 • Bernard Andrieu Le corps capacitaire : La performativité des handi-capables
 • Jacqueline Descarpentries Dispositif de Normes et diagnostic de handicaps
 • Odile Girardin-Gantier Un projet de design participatif dans un GEM, révèle les interactions entre les normes esthétiques et les normes de santé
 • Alexy Valet et Martial Meziani Anthropologie capacitaire au prisme du handicap Aspects culturels, techniques et politiques
 • Rémi Richard et Julie André Cyborg ou/et « handi-capable » ? L’expérience du corps capacitaire chez des participants au Cybathlon
 • Jérémie Virmoux Les représentations sociales et perspectives du sport augmenté par les équipages et les sponsors du Cybathlon
 • Samuel Gouin et Pascal Bordes Le devenir psychosocial de l’obésité, Une écologie de l’activité physique adaptée
 • Alexandre Obœuf, Agnès D’Arripe, Grégory Aiguier, Delphine Carissimo et Luc Collard De la nécessité d’inclure les résidents souffrant d’un Alzheimer dans les recherches en sciences sociales
 • Francis Lesourd Corps capacitaire, pluralisme thérapeutique et formation de soi
 • Ana Zélia Vieira Alves Belo et Maria Isabel Brandão de Souza Mendes Être à la plage dans un fauteuil : Un nouveau corps propre
 • Pierre Dufour Handicap et autonomie : Quelles incorporations ?
 • Sylvain Hanneton Du corps biologique au corps capacitaire


http://rechercheseducations.revues.org/index.html

Recherches et éducations

Recherches et éducations


  N°16, Tome 2

 Émancipation et formation de soi Tome 1


Sous la direction de Didier Moreau et Martine Morisse
 • Jérôme Eneau Autoformation, autonomisation et émancipation : De quelques problématiques de recherche en formation d’adultes
 • Nassira Hedjerassi À l’école de bell hooks : une pédagogie engagée de la libération
 • Hervé Breton Attentionnalité émancipatoire et pratiques d’accompagnement en VAE
 • Sophie Coudray Le théâtre de l’opprimé Quelles perspectives émancipatrices pour un théâtre d’éducation populaire ?
 • Sylvain Fabre L’œuvre et l’expérience de la condition émancipée
 • Martine Morisse La démarche de VAE comme espace potentiel d’émancipation des candidats au sein des universités françaises
 • Paul Olry et Joris Thievenaz S’émanciper par et dans les situations de travail : Le cas des travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance
 • Jacqueline Descarpentries L’utopique attitude critique d’une éducation à la santé émancipatrice
 • Letitia Trifanescu Processus d’émancipation et mise en récit de l’expérience migratoire clandestine
 • Nathanaël Wallenhorst, Jean-Yves Robin et Jean-Pierre Boutinet L’émancipation éducative comme posture paradoxale
Articles Varia
 • Yannick Le Pape Pour ou contre la visite scolaire Examen de la relation école-musée au miroir de son dispositif emblématique
 • Archives Binet Bernard Andrieu Une étude cognitive genrée sur la mémoire des mots
Recensions
 • Xavier Riondet Alexandre Fontaine et Jean-François Goubet(dir.), La pédagogie allemande dans l’espace francophone. Revue Germanique Internationale, 23http://rechercheseducations.revues.org/2479

Psychologie et éducation

Psychologie et éducation


  2017 -1


 • Nacéra HUBERT-BETRAOUI – La prise en charge de la difficulté scolaire : une co-construction enseignant/RASED 
 • Alain NOBLE – Ecole et disparités : un paradoxe ?
 • Hubert STOECKLIN – Rôle des héros dans la construction de l’enfant-élève
 • Katia TERRIOT – WISC-V : quels changements pour le-la praticien-ne ?
 • André TRICOT – Les contraintes spécifiques des apprentissages scolaires


https://www.afpen.fr/Sommaire-et-Editorial-du-numero-717.html

Psychologie et éducation

Psychologie et éducation


 2017- 2


 • Discours de Laurent CHAZELAS, président de l’AFPEN au Palais du Luxembourg
 • Jean Claude GUILLEMARD et Mélaine DESCAMPS - Les psychologues scolaires, acteurs du Cadre d’Action Éducation 2030
 • Roselyne TINEVEZ - Le malaise dans les pratiques éducatives
 • Gaby KEISER-WEBER - L‘école face au(x) diagnostic(s) de l’enfant : de la préconisation de soin au prendre soin
 • Herman DE VRIES - La formulation des cas cliniques en Thérapie Comportementale et Cognitive
 • Marie-Rachel SUDAN - L’intervention de pairs médiateurs dans la diminution de la violence
 • Anne-Marie BRUNO SABER - Réduire les inégalités linguistiques à l’école maternellehttps://www.afpen.fr/Sommaire-et-Editorial-du-numero-718.html

Psychologie et éducation

Psychologie et éducation


 2017 -3


 • Roselyne TYNÉVEZ – L’école à l’épreuve du management
 • Philippe WALLON, Marie-Eve REDOUTEY, Claude MESMIN, Rémi FAUVERNIER & Matthieu JOBERT – Dynamique du tracé et WISC-IV ; stylo numérique et psychopathologie 
 • Jacques F. RICHARD & Joëlle ROBICHAUD DOIRON – Adaptation en langue française d’une mesure psychosociale de bullying (harcèlement) scolaire
 • Valère NKELZOK KOMTSINDI – Stratégies métacognitives et enrichissement mental en milieux universitaire au Cameroun
 • Lauréline SEYTRES – Quand le travail clinique creuse une place où peut naître le sujet


https://www.afpen.fr/Sommaire-et-Editorial-du-numero-719.html

Recherche et formation

Recherche et formation


 81/2016


 • Frédérique Cuisinier Émotions et apprentissages scolaires : quelles pistes pour la formation des enseignants ?
 • Mariana Dorsa Figueiredo, Gastão Wagner de Sousa CamposLa méthodologie Paideia dans la formation en santé
 • Georges Ferone, Patricia Richard-Principalli Forums de discussion : médiations et écriture de recherche
 • Julie K/Bidy, Guillaume Escalie Analyser la dynamique interactive entre un entraîneur et une athlète de haut niveau pour optimiser les situations d'entraînement Contribution d'un programme de recherche en anthropologie culturaliste
 • Cathy Perret, Julien Berthaud, Joëlle Demougeot-Lebel Effets des dispositifs d'aide à la réussite : quelles représentations des enseignants-chercheurs engagés ?
 • François Villemonteix, Sandra Nogry Usages de tablettes à l'école primaire : quelles contraintes sur l'activité pédagogique ?

Débats & controverses
 • Saeed Paivandi Autour de la posture d'accompagnement à l'universitéhttp://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100784570

Éducation permanente

Éducation permanente


  209- 2016-4

 Transmettre


 • La reproduction des savoirs Thomas Dumet 
 • Entre don et marché : transmettre Philippe Astier
 • L’acte de transmettre dans la relation salariale en milieu agricole Fanny Chrétien
 • Management : y a-t-il quelque chose à transmettre ? Luc Mertzweiller
 • Transmettre le métier agricole : situations perturbées, pratiques en débat Marie-Noëlle Guillot, Paul Olry, Marianne Cerf 
 • Que transmet le consultant en management hospitalier ? Pasquale Chilotti 
 • Quand des professionnels de l’éducation populaire s’initient à la recherche : une question de transmission ?             Hélène Bezille, Nicolas Divert
 • Transmettre dans les formations « socle de compétences » Christine Ponsignon 
 • Les dynamiques de transmission dans les dispositifs de formation. Le cas des jeunes sans emploi et sans formation Gilles Leclercq, Nacira Abdelsselam, Pascal Chaumette, Amélie Metaldi 
 • Du malentendu comme risque pour la transmission Lucie Petit 
 • La transmission dans le contexte d’un art martial : l’aïkido Thierry Vibert
 • Transmission et dispositifs             Philippe Astier, Gilles Leclercq, Lucie Petit
 • Les différentes modalités d’évaluation en accompagnement collectif            Nicolas Bernard, Daniel Faulx 
 • Quelle spécificité des savoirs infirmiers en psychiatrie ? Pour une compréhension de l’évolution de la profession au XXe siècle      Patrice Krzyzaniak, Julien de Miribel


http://www.education-permanente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1742

Citizenship Education at schools in Europe

Citizenship Education at schools in Europe

Eurydice

2017

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/9/97/Citizenship_Study_EN_2017.pdf

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle

The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 10/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-pursuit-of-gender-equality_9789264281318-en

Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning : final report

Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning : final report


 European Commission (EC)

  09/2017https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/8f5910d8-6b64-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-36638558

Crosscut - Cross-curricular teaching - Enquête de terrain - Livrable n°1

Crosscut - Cross-curricular teaching - Enquête de terrain - Livrable n°1


 Claus Michelsen, Nadia Rahbek Dyrberg Kristensen

  Centre international d'études pédagogiques (CIEP)

  09/2017


http://ife.ens-lyon.fr/ife/partenariat/international/programmes-et-projets/crosscut/projet-ab-coss-curricular-teaching-bb-crosscut

Lutter contre la ségrégation scolaire en Europe par l’éducation inclusive. Document de synthèse

Lutter contre la ségrégation scolaire en Europe par l’éducation inclusive. Document de synthèse


 Conseil de l'Europe (CoE)

 09/2017https://book.coe.int/eur/fr/commissaire-aux-droits-de-l-homme/7440-pdf-lutter-contre-la-segregation-scolaire-en-europe-par-leducation-inclusive.html 

Étude sur l'impact des systèmes d'admission sur les résultats de l'enseignement supérieur (résumé analytique)

Étude sur l'impact des systèmes d'admission sur les résultats de l'enseignement supérieur (résumé analytique)


 European Commission (EC)

  09/2017https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1668ed6-98f6-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF

Projections of Education Statistics to 2025

Projections of Education Statistics to 2025


  William J Hussar et Tabitha M. Bailey

  National Center for Education Statistics (NCES)

  10/2017


https://nces.ed.gov/pubs2017/2017019.pdf

How do schools compensate for socio-economic disadvantage?

How do schools compensate for socio-economic disadvantage?


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 10/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/a77ee9d5-en.pdf?expires=1509481780&id=id&accname=guest&checksum=E79DA466B13AEDD1B9FDA1DB035FE12F

Gérer les enseignants autrement : une réforme qui reste à faire

Gérer les enseignants autrement : une réforme qui reste à faire


 Cour des comptes

Date :  10/2017


https://www.ccomptes.fr/fr/documents/39998

Bien-être des élèves à l’école et promotion de leur santé

Bien-être des élèves à l’école et promotion de leur santé


 Agnès FLORIN, Philippe GUIMARD

 Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO)

 10/2017http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/10/170929_QDV_FLorin_Guimard.pdf