Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη του
Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη"

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη στο: http://mahep.upatras.gr

PISA 2015 Results (Volume III) Students' Well-Being

PISA 2015 Results (Volume III) Students' Well-Being


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  04/2017


http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iii_9789264273856-en

The Nature of Problem Solving

The Nature of Problem Solving


   Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  04/2017http://www.oecd-ilibrary.org/education/the-nature-of-problem-solving_9789264273955-en

European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update. Synthesis report

European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update. Synthesis report


 European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

  03/2017


http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=2696

University Autonomy in Europe III - Country Profiles

University Autonomy in Europe III - Country Profiles


  Thomas Estermann (dir.)

 European University Association (EUA)

  04/2017


http://www.eua.be/Libraries/default-document-library/autonomy-scorecard-country-profiles.pdf?sfvrsn=0

Assessment and feedback in higher education. A review of literature for the Higher Education Academy

Assessment and feedback in higher education. A review of literature for the Higher Education Academy


  Brad Jackel, Jacob Pearce, Ali Radloff & Daniel Edwards

  Higher Education Academy (HEA)

  04/2017


https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/assessment-and-feedback-higher-education-1

Preparing teachers for diversity. The role of initial teacher education : final report

Preparing teachers for diversity. The role of initial teacher education : final report


  European Commission (EC)

  04/2017


https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/b347bf7d-1db1-11e7-aeb3-01aa75ed71a1

The changing nature of apprenticeships: 1996-2016

The changing nature of apprenticeships: 1996-2016


  Jo Hargreaves, John Stanwick, Peta Skujins

  National Centre for Vocational Education Research

 05/2017


https://www.ncver.edu.au/__data/assets/pdf_file/0028/367255/The-changing-nature-of-apprenticeships-1996-2016.pdf

Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in schools. A self-reflection tool for school leaders ans senior managers

Managing controversy. Developing a strategy for handling controversy and teaching controversial issues in schools. A self-reflection tool for school leaders ans senior managers


  Ted Huddleston & David Kerr

 Conseil de l'Europe (CoE)

  01/2017


https://book.coe.int/usd/en/human-rights-education-intercultural-education/7246-managing-controversy-developing-a-strategy-for-handling-controversy-and-teaching-controversial-issues-in-schools.html

Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle

Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle


  Robert Jackson (dir.)

  Conseil de l'Europe (CoE)

  11/2015


https://rm.coe.int/16806cd2f6

Evaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT)

Evaluation nationale des projets éducatifs territoriaux (PEDT)


Date :  05/2017


http://www.jeunes.gouv.fr//IMG/UserFiles/Files/Eval%20PEDT_Rapport%20VF.pdf

Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers

Évaluation des actions publiques en faveur de la mixité des métiers


  P. Gemelgo, M-A.du Mesnil du Buission et F. Wacheux

 Inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche - Inspection générale des Affaires sociales

 04/2017


http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-090R.pdf

L'accès des chercheurs aux données administratives - Etat des lieux et propositions d'actions

L'accès des chercheurs aux données administratives - Etat des lieux et propositions d'actions


 BOZIO Antoine, GEOFFARD Pierre-Yves

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000314.pdf

Rapport de la mission Etalab sur les conditions d'ouverture du système Admission Post-Bac

Rapport de la mission Etalab sur les conditions d'ouverture du système Admission Post-Bac


  LUCCHESI Laure

  Premier Ministre

  04/2017


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000345.pdf

PISA à la loupe

PISA à la loupe


 N° 65, mai 2017

  Faut-il enseigner les mathématiques complexes à tous les élèves ?http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/2e8cdc30-fr

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe

Teaching in focus/ L'enseignement à la loupe


 N° 17, 5/2017

 Do new teachers feel prepared for teaching?http://www.oecd-ilibrary.org/education/do-new-teachers-feel-prepared-for-teaching_980bf07d-en

Infancia y Aprendizaje

Infancia y Aprendizaje


 Vol. 40, n° 2, 4-6/ 2017


Prospectives / Prospectivas
 • More than just fun: a place for games in playful learning / Más que diversión: el lugar de los juegos reglados en el aprendizaje lúdico, Brenna Hassinger-Das, Tamara S. Toub, Jennifer M. Zosh, Jessica Michnick, Roberta Golinkoff & Kathy Hirsh-Pasek
Papers / Artículos
 • Learning beyond the body: from embodied representations to explicitation mediated by external representations / Aprender más allá del cuerpo: de las representaciones encarnadas a la explicitación mediada por representaciones externas, Juan-Ignacio Pozo
 • Development of personal initiative: impact of an intervention applied to the educational field / Desarrollo de la iniciativa personal: impacto de una intervención aplicada al ámbito educativo, Imanol Ulacia, Arantxa Gorostiaga, Nekane Balluerka & Jone Aliri
 • Students’ understanding of the number line / Estudiantes pensando en la recta numérica, Virginia Montoro, Marcela Cifuentes, Natalia Salva & María-Jesús Bianchi
 • Representations over the Earth’s shape and the process of day and night from Nahua indigenous schoolchildren / Representaciones sobre la forma de la Tierra y del proceso día y noche en niños de escuelas indígenas Nahuas, Leticia Gallegos-Cázares, Fernando Flores-Camacho, Elena Calderón-Canales & José-Manuel Posada de la Concha


http://www.tandfonline.com/toc/riya20/40/2?nav=tocList

Profesorado

Profesorado


 Vol. 21, n° 1, 1-4/2017

 DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PROFESIONAL EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS


Monográfico
 • EDITORIAL: LOS ESTUDIOS DE GRADO EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. MIRADAS DE FORMADORES Y FUTUROS MAESTROS, Lourdes Montero, Esther Martínez Piñeiro, Maite Colén
 • LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL PROCESO DE APRENDER A SER PROFESOR: LA VISIÓN DE LOS PROTAGONISTAS, José Luís Medina Moya, María José Pérez Cabrera
 • INFLUENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE MAESTRO DE PRIMARIA EN EL CONOCIMIENTO PROFESIONAL DEL PROFESORADO. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Adriana Gewerc Barujel, Almudena Alonso-Ferreiro
 • EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN TEORÍA Y PRÁCTICA EN EL GRADO DE MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA, María Teresa Colén Riau, Leyla Castro González
 • DEMANDAS SOCIALES Y FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO: ¿UN CALLEJÓN SIN SALIDA?, María-Helena Zapico-Barbeito, Esther Martínez Piñeiro, María Lourdes Montero Mesa
 • LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL MAESTRO DE PRIMARIA DURANTE SU FORMACIÓN INICIAL. EL CASO DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, Beatriz Jarauta Borrasca
 • DILEMAS Y DESAFÍOS DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL EEES: PERCEPCIONES Y CREENCIAS DE FUTUROS MAESTROS, Ana Rodríguez Groba, Fernando Fraga
 • LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS Y MAESTRAS A DEBATE: ¿QUÉ NOS DICEN SUS PROTAGONISTAS?, Zoia Bozu, Susana Aránega Español
 • POST-BOLOGNA POLICIES FOR TEACHER EDUCATION IN PORTUGAL: TENSIONS IN BUILDING PROFESSIONAL IDENTITIES, Carlinda Leite, Preciosa Fernandes, Fátima Sousa-Pereira
Firma Invitada
 • LA HISTORIA DEL CURRÍCULUM COMO CAMINO REAL A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA INTERNACIONAL. HISTORIA, PERSPECTIVAS, BENEFICIOS Y DIFICULTADES, Daniel Tröhler
Colaboración
 • CONOCIMIENTOS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICOS DE LAS EDUCADORAS DE PÁRVULOS EN CHILE, Fabiola Moreno Vera, Agustín de la Herrán Gascón
 • ESTUDIOS OFICIALES DE CIRCO EN ESPAÑA. UNA DEUDA PENDIENTE, Miguel Ángel Tidor López
 • LA NECESIDAD DE FORMAR EN COMPETENCIAS INTERCULTURALES COMO FUNDAMENTO PEDAGÓGICO: UN ESTUDIO EN LA REGIÓN DE MURCIA (ESPAÑA), Andrés Escarbajal Frutos, Juan José Leiva Olivencia
 • CONTENIDOS DE NATURALEZA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS NUEVOS CURRÍCULOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, Ángel Vázquez-Alonso, María-Antonia Manassero-Mas
 • ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE REDES SOCIALES EN CONTEXTOS EDUCATIVOS, Elia Fernández-Díaz, Carlos Rodríguez-Hoyos, Ignacio Haya Salmón
 • UN MODELO DE ENSEÑANZA FLEXIBLE APOYADA EN LAS TIC. EL CASO DEL CENTRO UNIVERSITARIOS LOS VALLES DE GUADALAJARA (MÉXICO), César Calderón Mayorga, Julio Ruiz-Palmero, José Sánchez-Rodríguez, Enrique Sánchez-Rivas
 • NIVELES DE SATISFACCIÓN HACIA EL GRADO DE MAESTRO EN ALUMNOS DE ÚLTIMO CURSO, Félix Zurita Ortega, Virginia Viciana Garofano, Rosario Padial Ruz, Mar Cepero González
 • MATEMÁTICAS ESCOLARES EN FUTUROS MAESTROS: UN ESTUDIO NECESARIO, Rosa Nortes Martínez-Artero, Andrés Nortes Checa
 • NIVELES DE SATISFACCIÓN HACIA EL GRADO DE MAESTRO EN ALUMNOS DE ÚLTIMO CURSO, Félix Zurita Ortega, Virginia Viciana Garofano, Rosario Padial Ruz, Mar Cepero González
 • MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA A TRAVÉS DE DIFERENTES METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS, María García de las Bayonas Plazas, Antonio Baena-Extremera
 • EL DOCENTE EN LA SOCIEDAD DIGITAL: UNA PROPUESTA BASADA EN LA PEDAGOGÍA TRANSFORMATIVA Y EN LA TECNOLOGÍA AVANZADA, Jose María Cela-Ranilla, Vanessa Esteve González, Francesc Esteve Mon, Juan González Martínez, Mercè Gisbert-Cervera
 • LA DISLEXIA Y LAS DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTOESCRITURA, Susana Tamayo Lorenzo
 • PROPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y ARGUMENTOS SOBRE PROBABILIDAD EN LIBROS DE TEXTO CHILENOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, Claudia Vásquez Ortiz, Ángel Alsina Pastellshttps://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/issue/view/3068

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)

Scandinavian Journal of Educational Research (SERJ)


  Vol. 61, n°3, 6/2017


 • Adolescents’ Social Networks: Exploring Different Patterns of Socio-Digital Participation, Shupin Li, Lauri Hietajärvi, Tuire Palonen, Katariina Salmela-Aro & Kai Hakkarainen
 • Validating the early childhood classroom observation measure in first and third grade classrooms, Xin Tang, Eija Pakarinen, Marja-Kristiina Lerkkanen, Eve Kikas, Joona Muotka & Jari-Erik Nurmi
 • Scandinavian Approaches to Gender Equality in Academia: A Comparative Study, Mathias Wullum Nielsen
 • “Enactment of Sámi Past in School Textbooks: Towards Multiple Pasts for Future Making”, Torun Granstrøm Ekeland
 • Teacher Stress Related to Student Mental Health Promotion: the Match Between Perceived Demands and Competence to Help Students with Mental Health Problems, Stine Ekornes
 • The Multifaceted Challenges in Teacher-Student Relationships: A Qualitative Study of Teachers’ and Principals’ Experiences and Views Regarding the Dropout Rate in Norwegian Upper-Secondary Education, Karl Ottar Ottosen, Charlotte Bjørnskov Goll & Tore Sørlie
 • Relative Age Effect and Gender Differences in Physical Education Attainment in Norwegian Schoolchildren, Tore Kristian Aune, Arve Vorland Pedersen, Rolf Petter Ingvaldsen & Terje Dalen


http://www.tandfonline.com/toc/csje20/61/3

International Journal of Science Education (IJSE)

International Journal of Science Education (IJSE)


 Vol. 39, n°5, 4/2017


 • Hong Kong secondary school students’ attitudes towards science: a study of structural models and gender differences, -Zhi Hong Wan & John Chi Kin Lee
 • ‘Does it answer the question or is it French fries?’: an exploration of language supports for scientific argumentation, María González-Howard, Katherine L. McNeill, Lisa M. Marco-Bujosa & C. Patrick Proctor
 • Effects of ethnoscience instruction, school location, and parental educational status on learners’ attitude towards science, Rasheed Adekunle Fasasi
 • Evaluation of diagnostic tools that tertiary teachers can apply to profile their students’ conceptions, Madeleine Schultz, Gwendolyn A. Lawrie, Chantal H. Bailey, Simon B. Bedford, Tim R. Dargaville, Glennys O'Brien, Roy Tasker, Christopher D. Thompson, Mark Williams & Anthony H. Wright
 • Teachers’ beliefs about improving transfer of algebraic skills from mathematics into physics in senior pre-university education, Süleyman Turşucu, Jeroen Spandaw, Steven Flipse & Marc J. de Vries
 • The effects of explicit visual cues in reading biological diagrams, Yun-Ping Ge, Len Unsworth & Kuo-Hua Wang


http://www.tandfonline.com/toc/tsed20/39/5

Educational Researcher (ER)

Educational Researcher (ER)


 Vol. 46, n°3, 4/ 2017


 • “When” Students Miss School: The Role of Timing of Absenteeism on Students’ Test Performance, Michael A. Gottfried, J. Jacob Kirksey
 • Unpacking Assumptions in Research Synthesis: A Critical Construct Synthesis Approach, Jennifer R. Wolgemuth, Tyler Hicks, Vonzell Agosto
 • Importance of Grades and Placement for Math Attainment, Will Tyson, Josipa Roksa
 • University-Partnered New School Designs: Fertile Ground for Research–Practice Partnerships, Karen Hunter Quartz, Rhona S. Weinstein, Gail Kaufman, Harold Levine, Hugh Mehan, Mica Pollock, Jody Z. Priselac, Frank C. Worrellhttp://journals.sagepub.com/toc/edra/46/3

British Journal of Sociology of Education (BJSE)

British Journal of Sociology of Education (BJSE)


  Vol. 38, n°4, 6/2017


 • Exploitation or opportunity? Student perceptions of internships in enhancing employability skills, Henrietta O’Connor & Maxine Bodicoat
 • Student perceptions of themselves as ‘consumers’ of higher education,,Michael Tomlinson
 • ‘A strategy of distinction’ unfolds: unsettling the undergraduate outbound mobility experience, Ravinder Sidhu & Gloria Dall’Alba
 • The flexible university: higher education and the global production of migrant labor, Yasmin Y. Ortiga
 • The influence of grandparents’ social class on children’s aspirations, Vanessa Moulton, Eirini Flouri, Heather Joshi & Alice Sullivan
 • Pedagogic identities for sale! Segregation and homogenization in Swedish upper secondary school, Marianne Dovemark & Ann-Sofie Holm
 • Student-centered instruction and academic achievement: linking mechanisms of educational inequality to schools’ instructional strategy, Ida Gran Andersen & Simon Calmar Andersen
 • Counter-narratives that challenge neo-liberal discourses of schooling ‘disengagement’: youth professionals informing the work of teachers, Glenda McGregor
 • ‘Peer social capital’ and networks of migrants and minority ethnic youth in England and Spain, Clara Helene Rübner Jørgensen
 • Education policy in an era of neoliberal urbanisation: a case study of Istanbul’s school relocations, Sezen Bayhan & Fatma Gökhttp://www.tandfonline.com/toc/cbse20/38/4

Science Education

Science Education


 Vol. 101, n°3, 5/2017


 • Profiles of Transformative Engagement: Identification, Description, and Relation to Learning and Instruction, KEVIN J. PUGH, CASSENDRA M. BERGSTROM and BRYDEN SPENCER
 • Crossing the Boundaries: Solidarity, Identity, and Mutual Learning in a K-20 Partnership, STACY OLITSKY
 • Moving Beyond Pseudoargumentation: Teachers’ Enactments of an Educative Science Curriculum Focused on Argumentation, KATHERINE L. McNEILL, MARÍA GONZÁLEZ-HOWARD, REBECCA KATSH-SINGER and SUZANNA LOPER
 • Ambitious Teachers’ Design and Use of Classrooms as a Place of Science, DAVID STROUPE
 • Epistemic Practices of Engineering for Education, CHRISTINE M. CUNNINGHAM and GREGORY J. KELLYhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sce.2017.101.issue-3/issuetoc?campaign=woletoc

Diversité Ville-École-Intégration

Diversité Ville-École-Intégration


 N° 187, 1er trimestre 2017

 Les mobilités. Accéder au monde et aux savoirs


 • Entretien avec Patrick Boucheron : « L’érudition est une forme savante de l’hospitalité »
 • Entretien avec Marcel Bozonnet : « La question de la migration en soulève bien d’autres… »
 • Entretien avec Daniel Roche : « La frontière impose la prestation de serment à une autorité »
1. La mobilité dans tous ses états
 • Diversité(s) : Des sociétés à habitants mobiles - Olivier Lazzarotti
 • D’une mobilité l’autre - Thierry Paquot
 • Regards sur la sédentarisation des populations tsiganes - Alain Reyniers
 • Les enjeux de la scolarité pour les professions itinérantes dans la globalisation - Arnaud Le Marchand
 • Les ressorts sociaux des mobilités et les politiques mises en oeuvre - Hervé Vieillard-Baron
 • Les « clubs de la diversité ». Des opérateurs alternatifs de mobilité sociale ? - Foued Nasri
 • Langues de Guyane et langue d’école. Les politiques éducatives, entre continuité et mobilités -Christian Haridas - Christian Mendivé - Philippe Lacombe
2. La mobilité des jeunes
 • Adolescents de cité. L’épreuve de la mobilité - Nicolas Oppenchaim
 • École et mobilité sociale : un rapport ambigu - Carlo Barone
 • Mobilités sexuées à l’oeuvre dans une fratrie de famille immigrée algérienne - Stéphane Beaud
 • Mobilités et scolarités : des contraintes aux stratégies - Rémi Rouault
 • Les jeunes ruraux sont-ils mobiles ? Effets sur les trajectoires scolaires et résidentielles - Julian Devaux
 • L’interculturel en situation de mobilité estudiantine - Fred Dervin
 • Témoignage : Projet eTwinning « Migranti del 21esimo Secolo - Migrants du 21e siècle » - Anna-Maria Casella
 • Valoriser la relation dans l’apprentissage des langues - Paola Rivieccio
3. La mobilité, exil et migration
 • Proximité, distance et engagement. Retour sur une enquête - Smaïn Laacher
 • Les migrations, entre passé et présent - Claudia Maotti
 • Migration(s) : partager le monde pour accéder aux savoirs - Florence Kim
 • Les nouvelles migrations - Catherine Wihtol de Wenden
 • Entretien avec Olivier Pagani : « La créativité comme un continuum »


https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n187-1er-trimestre-2017.html

Cahiers pédagogiques

Cahiers pédagogiques


 N° 537, mai 2017

 Classes inversées


 • Avant-propos par Françoise Colsaët et Héloïse Dufour
Pratiques
 • La géographie en terminale Frédéric Leray
 • Un cheminement en plusieurs étapes Carole Tellier
 • Une première définition Jean-Claude Brès, Andreea Capitanescu-Benetti, Étiennette Vellas
 • Pour progresser en grammaire Valérie Boucher
 • Naissance d'une classe inversée François Péault
 • Rendre transparents les murs de l'école Julie Higounet
Réfléchir sur le « concept »
 • Chez nous on n'inverse pas, on renverse ! Carine Perrin, Laurence Avy
 • Une réalité en évolution ou un terme ambigu ? Isabelle Nizet
 • D'une activité à l'autre, pour apprendre Bruno Devauchelle
 • Renverser n'est pas inverser Carine Perrin, Laurence Avy
 • Partir à la renverse Jean-Marie Le Jeune 
 • Un panorama de pratiques Marcel Lebrun
Pour les élèves, c'est mieux ?
 • Dans un contexte difficile Sara Toupin
 • Inverser la classe pour inverser l'échec ? Patrick Rayou
 • Qu'en est-il des élèves qui ne travaillent pas à la maison ? Jean-Claude Brès, Andreea Capitanescu-Benetti, Étiennette Vellas
 • Inverser le cours, renverser les habitus Vasumathi Badrinathan
 • Un moyen de raccrocher Aurélie le Hir, Adrien Arrous, Dominique Pairault
 • Ils sont partis, tout seuls ! Marie-Anne Dupuis
 • École et entreprise, même objectif ! Fatiha Boukhalfa
Bousculer les enseignants
 • Pour l'enseignant, une rupture ? Sami Cherif
 • Quand former aux classes inversées transforme Sandrine Brissot, Lucie Paquy
 • Un parcours Frédéric Davignon
 • Une clé pour résoudre des problèmes pédagogiques Soledad Garnier
 • Comment une équipe s'engage Florence Raffin
 • Accompagner les enseignants Aurélie Dupré, Marc Ribaucour
 • Quelles classes inversées ? Catherine Becchetti-Bizot
Les articles en ligne :
 • « Monsieur, j'ai pas fait mes devoirs » Geoffroy Laboudigue, Yannick Giordan
 • Les classes inversées, variété et effets différenciés Marcel Lebrun
 • Classe inversée et décrochage scolaire Alexandre Balet
 • Un coach ou un maitre ? Jean-Claude Brès, Andreea Capitanescu-Benetti, Étiennette Vellas
 • « Je suis un collégien » Stéphanie Lévêque
 • En EPS, un gadget pédagogique ou un outil d'avenir ? Emmanuel Richardot


http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-537-Classes-inversees-11070

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Review of the Research Literature on Defining and Demonstrating Quality Teaching and Impact in Higher Education

Review of the Research Literature on Defining and Demonstrating Quality Teaching and Impact in Higher Education


 Rand-Europe ( Lucy Strang, Julie Belanger, Catriona Manville, Catherine Meads)

 Higher Education Academy (HEA)

 11/2016https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/review-research-literature-defining-and-demonstrating-quality-teaching-and-impact

L’intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche

L’intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche


 Beacco Jean-Claude, Krumm Hans-Jürgen, Little David & Thalgott Philia

 Conseil de l'Europe (CoE)

 04/2017https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472830?rskey=qBdOy4&result=1

Réduire l’écart entre les sexes : autonomiser les femmes par l’alphabétisation

Réduire l’écart entre les sexes : autonomiser les femmes par l’alphabétisation


  Ulrike Hanemann & Cassandra Scarpino

  UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)

 12/2016http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002467/246755F.pdf

The quality and relevance of the Danish PhD programme: compilation of main results

The quality and relevance of the Danish PhD programme: compilation of main results


 Danish Ministry of Higher Education and Science (UFM)

  04/2017
http://ufm.dk/en/publications/2017/files/the-quality-and-relevance-of-the-danish-phd-programme-compilation-of-main-results.pdf

Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 2015-2016. Partie 1. Enseignement scolaire

Bilan social du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 2015-2016. Partie 1. Enseignement scolaire


 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  04/2017http://cache.media.education.gouv.fr/file/Bilan_social/93/4/Livre_MEN_BSN_2016_V6_web2_747934.pdf

 

La recherche sur l'éducation : éléments pour une stratégie globale

La recherche sur l'éducation : éléments pour une stratégie globale


 Thibault Françoise & Garbay Catherine

 Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  04/2017http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/42/2/Volume_1_16_avril_753422.pdf

Revista Española de Educación Comparada (REEC)

Revista Española de Educación Comparada (REEC)


  N° 28, 7-12/2016

 Educación para la Ciudadanía Global


MONOGRÁFICO: Educación para la ciudadanía global
 • Introducción: Comparando la educación para la ciudadanía global (EpCG). Análisis críticos desde el disputado ámbito de la EpCG, Greg Misiaszek
 • Educación para la Ciudadanía Global a nivel local: un análisis comparado de cuatro distritos urbanos estadounidenses, Laura C. Engel, Jessica Fundalinski, Tess Cannon
 • Retos y tareas de Educación para una Ciudadanía Global en Asia Oriental: política de asimilación de los estudiantes de familias multiculturales en Corea del Sur, Young-Hee Han
 • Transformando el aprendizaje servicio en la Educación para la Ciudadanía Global: el paso de lo afectivo-moral a lo socio-político, Yulia Nesterova, Liz Jackson
 • ¿Política educativa supranacional o educación supranacional? El debate sobre el objeto de estudio de un área emergente de conocimiento, María Matarranz, Teresa Pérez Roldán
 • Educación ciudadana y convivencia en contextos de violencia: desafíos transnacionales a la construcción de paz en escuelas de México, Diego Nieto, Kathy Bickmore
 • Interpretaciones de la educación para la ciudadanía global en la reforma de la educación media superior en México, Cecilia Peraza Sanginés
 • El significado de la ciudadanía en contextos de desigualdad social: pautas para una educación incluyente, Alma A. Ramírez Iñiguez
 • El papel de la educación superior en el desarrollo de la ciudadanía global en Eritrea, Samson M. Tsegay
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 • La implementación del Sistema Regional de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur: algunas comparaciones entre las Agencias Nacionales de Acreditación, Gladys B. Barreyro, Silvana L. Lagoria, Gabriella C. Hizume
 • Concepciones de las políticas de regionalización: una aproximación a los casos de la educación superior y el sistema de ciencia, tecnología e innovación (1996-2007), Giselle González
 • La internacionalización de la educación superior en China, Xinran Liao, Inmaculada Egido Gálvezhttp://revistas.uned.es/index.php/REEC/issue/view/1025

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP)


 Vol. 27, n° 3, s9-12/2016


Investigaciones / Researches
 • Propuestas de intervención ante las conductas disruptivas en la educación secundaria obligatoria / Proposals of intervention by the disruptive behavior in compulsory secondary school, Pedro Jurado de los Santos, María Delia Justiniano Domínguez
 • PLE: entorno personal de aprendizaje vs. Entorno de aprendizaje personalizado / PLE: Personal learning environment vs. personalized learning environment, Juan Jesús Torres-Gordillo, Eduardo Alejandro Herrero-Vázquez
 • Caracterización de buenas prácticas y necesidades de mejora en los servicios de orientación para el empleo / Characterization of good practices and needs improvement in the public services of guidance for the employment, Magdalena Suárez-Ortega, María Fe Sánchez-García, María del Carmen García-García
 • La inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social / Social-labour insertion of young people at risk of social exclusion, Lidia E Santana Vega, Estefanía Alonso Bello, Luis Feliciano García
 • Las elecciones académicas de los adolescentes del bachillerato tecnológico desde las conversaciones con sus padres y madres / Technological high school teenagers’ academic choices based on their parents’ opinions, Carmen - María Fernández-García, Mercedes Inda-Caro, Omar García-Pérez
 • Efectos de las estrategias docentes autodeterminadas sobre la disciplina en estudiantes adolescentes / Effects of self-determined teaching strategies on discipline in adolescents, Luis Miguel Marín de Oliveira, Teresa Eladia Zomeño Álvarez, Noelia Belando Pedreño, Juan Antonio Moreno Murcia
 • Opinión de los estudiantes de enfermería sobre las tutorías universitarias / Opinion of nursing students on university mentoring, María Dolores Guerra-Martín, Joaquín Salvador Lima Rodríguez, Marta Lima Serranohttp://revistas.uned.es/index.php/reop/issue/view/1044

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire (RITPU)


 Vol. 13, 2016 (numéros 2-3) • L’apprentissage médiatisé des dispositifs de type podcast aux dispositifs de type MOOC : du micro au macro au méso, Daniel Peraya & Bruno Poellhuber
 • Usage des podcasts en milieu universitaire : une revue de la littérature, Claire Peltier
 • Rechercher, comprendre et concevoir l’apprentissage avec la vidéo dans les xMOOC, Bernadette Charlier & France Henri
 • Usages et préférences de design concernant les podcasts audio professionnels : enquête auprès des professionnels des TIC, Manon Paladino-Christin & Mireille Bétrancourt 
 • Usages et effets perçus des podcasts de type cours enregistrés : une étude exploratoire menée à l’Université de Genève auprès d’étudiants et d’enseignants, Claire Peltier, Daniel Peraya, Vincent Grenon & François Larose
 • Appropriation d’artefacts audiovisuels pédagogiques dans un cours en ligne ouvert et massif, Nicolas Roland
 • Étude des liens entre les caractéristiques instrumentales et les différents types de motivations des participants dans un MOOC, Jean Heutte, Pierre-André Caron, Fabien Fenouillet & Robert J. Vallerand
 • Les relations entre attentes, valeur, buts, engagement cognitif et engagement comportemental dans un MOOC, Bruno Poellhuber, Normand Roy & Ibtihel Bouchoucha
 • Soutenir la motivation des participants aux MOOC : quels rôles pour la ludification, la mobilité et l’aspect social? Thierry Karsenti & Julien Bugmann
 • Analyse de qualité d’un MOOC : le point de vue des étudiants, Normand Roy, Bruno Poellhuber, Pierre-Olivier Garand & Francis Beauchamp-Goyette
 • Intégration des CLOM dans une université à distance – Retour d’expérimentation à la TÉLUQ, Gilbert Paquette, Claude Coulombe & Monique Charpentier
 • Bilan de l’émergence des MOOC dans deux universités francophones, Philippe Emplit, Jean-Pierre Blondin, Nicolas Roland, Bruno Poellhuberhttp://www.ritpu.org/?lang=fr

Revista de Educación

Revista de Educación


 N° 376, 4-6/2017


 • Los cuerpos van a la escuela, un favor que nos hace nuestro cerebro, Joaquín García Carrasco
 • Desigualdades educativas en América Latina, PISA 2012: causas de las diferencias en desempeño escolar entre los colegios públicos y privados, Geovanny Castro Aristizabal, Gregorio Giménez, Domingo Pérez Ximénez de Embún
 • Características de eficacia docente desde las perspectivas del profesorado y futuro profesorado de secundaria, Natalia Reoyo, Miguel Ángel Carbonero, Luis Jorge Martín
 • El empleo de técnicas de seguimiento ocular para evaluar materiales educativos en Educación Primaria, Ana Isabel Molina, Óscar Navarro, Miguel Lacruz, Manuel Ortega
 • Evaluación, formación e innovación en competencias informacionales para profesores y estudiantes de Educación Secundaria, Fernando Martínez Abad, Marcos Bielba Calvo, Mª Esperanza Herrera García
 • ¿Cómo aprende el profesorado universitario español?. Comprendiendo el uso de estrategias de aprendizaje, Carla Quesada Pallarés, Miren Fernández de Álava, Joaquín Gairín
 • Indicadores para el análisis de la visibilidad internacional de las universidades españolas, Daniela De Filippo, Andrés Pandiella Dominique, Elías Sanz Casado
 • La acción socioeducativa interdisciplinar en la etapa de educación secundaria. Situación y necesidades profesionales, Sara Serrate González, Margarita González Sánchez, Susana Olmos Migueláñez
 • La adquisición de las competencias profesionales a través de las prácticas curriculares de la formación inicial de maestros, David Rodríguez Gómez, Carme Armengol, Julio Meneses
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2017/376.html