Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Αυτοκριτική της ΕπιστήμηςΑυτοκριτική της Επιστήμης 


28-29 Απριλίου 2017, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κτίριο Βιολογίας - Μαθηματικού, 3ος όροφος 


http://sciencecritique.upatras.gr

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union»

Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση – Studying, Teaching, Learning the Europe Union» που θα πραγματοποιηθεί στις 1-3 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

             http://edutrip.eu/en/conference   
 

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

Teaching excellence framework (TEF)

Teaching excellence framework (TEF): everything you need to know


https://www.timeshighereducation.com/news/teaching-excellence-framework-tef-everything-you-need-to-know

RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT : FAUT-IL CHOISIR ?


RECHERCHE OU ENSEIGNEMENT : FAUT-IL CHOISIR ?

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/116-mars-2017.pdf  

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Global University Network for Innovation - Higher Education in the World 6 - Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local

Global University Network for Innovation - Higher Education in the World 6 - Towards a Socially Responsible University: Balancing the Global with the Local


 Global University Network for Innovation (GUNI)

 03/2017http://www.guninetwork.org/report/higher-education-world-6

L'enseignement supérieur et la recherche en Suisse

L'enseignement supérieur et la recherche en Suisse


 Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)

 Confédération suisse

  04/2017
 https://www.sbfi.admin.ch/.../HE_fr.pdf 

Cartographie des pratiques et des activités d’éducation aux médias dans l’UE-28

Cartographie des pratiques et des activités d’éducation aux médias dans l’UE-28


 Observatoire européen de l'audiovisuel

 Conseil de l'Europe (CoE)

 03/2017


http://ec.europa.eu/.../document.cfm?doc_id=43879 

Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned

Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned


 Barbara Herzog-Punzenberger, Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, Hanna Siarova

 Network of Experts in Social Sciences of Education and Training

 02/2017http://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2015/08/Multilingualism-Report.pdf

Le numérique en pédagogie universitaire : du constat d’efficacité à l’adoption

Le numérique en pédagogie universitaire : du constat d’efficacité à l’adoption


 Simon Collin et Hamdi Saffari

 Université du Québec à Montréal (UQAM) - Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur

 04/2017


http://www.capres.ca/2017/04/numerique-pedagogie-universitaire-constat-defficacite-a-ladoption/

A General Agent-Based Model of Social Learning

A General Agent-Based Model of Social Learning


 Sarah Nowak, Luke Joseph Matthews, Andrew Parker

 RAND Corporation

 04/2017


https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1700/RR1768/RAND_RR1768.pdf

Pour une réforme des modalités d'accès au corps des professeurs en science politique

Pour une réforme des modalités d'accès au corps des professeurs en science politique


  Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000228.pdf

Liaisons entre l'enseignement supérieur du Ministère chargé de l'agriculture et les entreprises - Etat des lieux et propositions

Liaisons entre l'enseignement supérieur du Ministère chargé de l'agriculture et les entreprises - Etat des lieux et propositions


  ROMAN-AMAT Bernard, GARO Philippe, ANDRAL Bruno, SAÏ Pierre

 Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux

 04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000245.pdf

Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse

Arrêtons de les mettre dans des cases ! Pour un choc de simplification en faveur de la jeunesse


  VEROT Célia, DULIN Antoine

  Premier Ministre

 04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000231.pdf

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017

Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2016-2017


 BIANCO Jean-Louis

 Observatoire de la laïcité

  04/2017http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000265.pdf

Éducation et francophonie

Éducation et francophonie


 Vol. XLIV, n° 2, automne 2016

 Le développement de compétencesen éducation et en formation


  • La notion de compétence: une approche épistémologique, Sabine Kahn & Bernard Rey
  • Le développement de compétences à l’école primaire au regard de la théorie de l’enquête de Dewey, Matthias Pepin
  • L’enseignement ayant comme visée la compétence à résoudre des problèmes mathématiques : quels enjeux? Lucie DeBlois, Sylvie Barma & Simon Lavallée
  • Une approche énactive du développement des compétences en milieu scolaire, Nicolas Terré, Carole Sève & Jacques Saury
  • Évaluer des compétences : un jugement d’adaptabilité, Christian Chauvigné
  • Le développement de compétences professionnelles par des enseignants en exercice : le cas de l’évaluation des apprentissages, Isabelle Nizet
  • Développement de compétences avancées dans la formation des futurs médecins : l’exemple de la médecine familiale au Canada, Miriam Lacass, Jean-Sébastien Renaud, Adrien Cantat & Danielle Saucier
  • La compétence à l’école pensée à partir de la perspective située de l’apprentissage, Lucie Mottier Lopez
  • La formation interculturelle et inclusive du personnel enseignant : conceptualisation et opérationnalisation de compétences professionnelles, Julie Larochelle-Audet, Corina Borri-Anadon & Maryse Potvinhttp://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF_44-2_complet-Web.pdf