Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

7ο σεμινάριο 2017 – 2018. Video

Εισηγήτρια: Βάσια Τσάμη. Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.


Θέμα: Κείμενα μαζικής κουλτούρας και γλωσσική ποικιλότητα: Κριτική ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Video
7ο σεμινάριο 2017 – 2018. Φωτογραφίες.

Εισηγήτρια: Βάσια Τσάμη. Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Θέμα: Κείμενα μαζικής κουλτούρας και γλωσσική ποικιλότητα: Κριτική ανάλυση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.
Φωτογραφίες


Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Assessment practices for 21st century learning - Review of evidence : analytical report

Assessment practices for 21st century learning - Review of evidence : analytical report


 Hanna Siarova, Dalibor Sternadel, Ruta Masidlauskaite

  Network of Experts in Social Sciences of Education and Training (NESET)

  12/2017https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/41fd5f5a-e539-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

Class Size and Student Outcomes in Europe

Class Size and Student Outcomes in Europe


 Edwin Leuven and Hessel Oosterbeek

 European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

 01/2018  http://www.eenee.de/.../EENEE_AR33.pdf 

Benefits of Early Childhood Education and Care and the Conditions for Obtaining Them

Benefits of Early Childhood Education and Care and the Conditions for Obtaining Them


  Michel Vandenbroeck, Karolien Lenaerts and Miroslav Beblavý

 European Expert Network on Economics of Education (EENEE)

  01/2018


https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/14194adc-fc04-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support

Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support


  Eurydice

 02/2018https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/b/b9/220EN_teaching_careers_N_cert.pdf

School Choice during a Period of Radical School Reform: Evidence from the Academy Programme

School Choice during a Period of Radical School Reform: Evidence from the Academy Programme


 Marco Bertoni, Stephen Gibbons, Olmo Silva

 Institute of Labor Economics (IZA)

  11/2017


http://ftp.iza.org/dp11162.pdf

How does access to early childhood education services affect the participation of women in the labour market?

How does access to early childhood education services affect the participation of women in the labour market?


  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

  03/2018


http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/232211ca-en.pdf?expires=1521233746&id=id&accname=guest&checksum=395C73C8B44604742AB68BDBFBC9DDD9

Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World

Teaching for Global Competence in a Rapidly Changing World


 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD )

 01/2018http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9818011e.pdf?expires=1521233689&id=id&accname=guest&checksum=9FA89836295F07BF014019F65447806F

L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif - Synthèses statistiques

L'égalité entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans le système éducatif - Synthèses statistiques


 Ministère de l'Éducation nationale

  02/2018http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_96/78/9/DEPP-EF96-2018-egalite-filles-garcons-femmes-hommes-systeme-educatif_905789.pdf

Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation

Les objectifs et l'organisation de l'action internationale au ministère de l'éducation


 Ambassade de France - Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche

 03/2018http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/25/2/Objectifs_organisation_action_internationale_MEN_MESRI_906252.pdf

Vers l’égalité Femmes-Hommes ? Chiffres Clés 2018

Vers l’égalité Femmes-Hommes ? Chiffres Clés 2018


 Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

 03/2018http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Brochures/32/8/parite2018_stats_A5_11d_908328.pdf

Mise en oeuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé

Mise en oeuvre du service sanitaire pour les étudiants en santé


  VAILLANT Loïc, BENSADON Anne-Carole, SIAHMED Hamid, GICQUEL Rémy

  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

  02/2018


http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000110.pdf

Faire d'un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d'égalité au travail entre les femmes et les hommes

Faire d'un système rénové de formation professionnelle un outil majeur d'égalité au travail entre les femmes et les hommes


 SMADJA Catherine

  Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  03/2018http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000104.pdf

Phronesis

Phronesis


 Vol.7, n°1, 2018

 Évaluer les dispositifs de formation : des enjeux pour les recherches collaboratives


EVALUER LES DISPOSITIFS DE FORMATION : DES ENJEUX POUR LES RECHERCHES COLLABORATIVES
  • Introduction, Lucie Aussel et Lucie Mottier-Lopez
  • Comment tirer le meilleur parti de la double casquette « chercheur » et « formateur » dans le cadre de l’évolution d’un dispositif de formation d’enseignants ?, Marie Bocquillon, Antoine Derobertmasure et Marc Demeuse
  • Évaluer l’effet de professionnels dans une activité collaborative au service de l’accompagnement de l’orientation des étudiants. Une entrée en animatique des groupes par l’étude des conflits socio-cognitifs, Sylvain Dernat, Amandine Verchère, François Johany, Arnaud Simeone, Sylvie Lardon
  • La collaboration au cœur d’une évaluation de dispositif de formation : Le cas d’une recherche-intervention multipartenariale, Lucie Aussel
  • Évaluation des enseignements de formations continues diplômantes : enjeux de reconnaissance et de collaboration entre les parties prenantes, Lucie Mottier Lopez, Benoît Lenzen, Francia Leutenegger, Christophe Ronveaux
  • Contribution à l’élaboration d’un dispositif d’évaluation de la Recherche-Intervention, Jean-François Marcel et Véronique Bedin
VARIA
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mise en images pour un nouvel espace relationnel,Christine Gauthier-Chovelon
  • L’Union européenne comme acteur international des politiques éducatives et sa « mallette éducative » : méthode ouverte de coordination, benchmarks, compétences clés et cadre européen des certifications, Mihaela-Viorica Rusitoruhttp://www.revue-phronesis.com/evaluer-dispositifs-de-formation-enjeux-recherches-collaboratives-2/